top of page
De Scharen van Marga Bon

GESLOTEN PER 1 MAART

BESTE KLANTEN,

Vandaag 1 maart 2023 sluit BONCOIFFURES definitief haar deuren.

Met veel plezier hebben wij de afgelopen jaren (sinds 1999) uw haar mogen doen.✂️

Wij danken u voor uw trouwe bezoekjes aan onze salon.🙏


Hartelijke groet,

Team Bon

Home: Tekst
Home: Galerij
kapsel

WELKOM BIJ BON COIFFURES

sinds 1999

Home: Welkom

OPENINGSTIJDEN

Ilpendam

GESLOTEN

Home: Openingstijden

CONTACT

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact

AVG

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bon Coiffures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken; Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bon Coiffures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Om goederen en diensten bij u af te leveren

Uw gegevens worden vastgelegd in een kaartenbak welke in een afgesloten kast opgeborgen staat. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bon Coiffures neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bon Coiffures) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bon Coiffures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende een bewaartermijn van 5 jaar op uw gegevens. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Bon Coiffures verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bon Coiffures gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bon Coiffures en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boncoiffures.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bon Coiffures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bon Coiffures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Home: Tekst
bottom of page